AllianceBernstein uses AI to sidestep ‘growth trap’